Yo-kai Mermother / No. 1 in the Yo-kai World Tournament: Ja-shin Kachi Kachi / HIGH & YO EPISODE 4: Whisper Family / 4-Komasan: Koromogae

Sep 27, 2019 on AT-X at 6:30 PM