Panorama [22/04/74]

Apr 22, 1974 on BBC One at 8:30 PM

Previous episode

Apres Pompidou
Season 1974 Episode 14

Apr 08, 1974

Next episode

Panorama [29/04/74]
Season 1974 Episode 16

Apr 29, 1974