Ball to the Future

Aug 28, 2012 on NHK at 5:00 PM

Previous episode

3U's Decision
Season 1 Episode 16

Aug 21, 2012

Next episode

First Goal!
Season 1 Episode 18

Sep 04, 2012