3U's Decision

Aug 21, 2012 on NHK at 5:00 PM

Previous episode

Strong Point
Season 1 Episode 15

Jul 14, 2012

Next episode

Ball to the Future
Season 1 Episode 17

Aug 28, 2012